Az 1990-ben 14. lett a Várgesztes

A tatai körzeti labdarúgó-bajnokság végeredménye: 

1. Tárkány                    25 23 - 2 114- 26 46 

2. Héreg                       25 21 2 2 105- 38 44 
3. Kecskéd                   25 17 2 6 71- 37 36 
4. Naszály                    25 15 4 6 90- 36 34 
5. Kocs                         25 11 7 7 57- 46 29 
6. Tardosbánya            25 11 6 8 53- 53 
7. Vértessomló             25 10 4 11 41- 61 24 
8. Dunaszentmiklós      25 10 3 12 53- 52 23 
9. Almásneszmély        25 9 4 12 50- 73 22 
10. TBSC ifi II               25 7 4 14 51- 55 18 
11. Szomód*                 25 6 3 16 45- 82 13 
12. OBS ifi II                 25 4 1 20 37-110 9 
13. Dad                        25 3 - 22 23-104 6 
14. Várgesztes        
         13 2 - 11 17- 42 4

(a Várgesztes együttese csak a tavaszi szezonban szerepelt)

* = két büntetőpont levonva.
Forrás: 24 Óra, 1990. június 21. csütörtök, 7. oldal

Ez volt a VSFE első szezonja a bajnokságban.Körzeti labdarúgó-bajnokság
Első helyezett a TárkányA ta ta i k ö rz e ti lab d a rúg ó - bajnokság e lm ú lt fo rd u ló ib a n to vá b bra - is kie g ye n sú lyo zo tt te lje s ítm é n y t n y ú jto tt a tá r- k á n y j együttes és m egérdem elten n yerte a b ajnokságot. Hé- reg csapata m ind vé g ig m éltó vetélytársnaik b izo n y u lt, vé gü l is a T á rk á n y b a n k e ttő n ullá s vezetés u tán elszenvedett vereség m ia tt csak az „e z ü s t” kivívá sá va l vigasztalódhat. A to v á b b i h elye ze tte kn é l is m in im á lis a pontkülönbség, a m i a bajnokság során k ia la k u lt egészséges versengést tü k rö z i. E re dm é n ye k: 
X X . fo rd u ló : A lm ásneszm ély—Tardosbánya 2-2 (0-1). V ezette: N agy K . V értessom ló— T á rk á n y 0-2 (0-0). V ezette: K e ln d l F . H éreg— K ecskéd 5-2 (2-1). V ezette: Léva i S. N aszály—O B S K if i II. 8-0 (2-0). V ezette: N agy G y. L . Kocs—D ad 2-1 (2-1). v e z e tte : O dor J. TBSC if i II —D un a - szentm iiklós 4-1 (2-1). V ezette: S zakály J. 
Szomód—Várgesztes 6-2 (2- 1). 
v e z e tte : K u n G y.
X X I. fo rd u ló . D u n a sze n tm iklós—Kocs 1-1 (O -l). V ezette: K e in d I F. D ad—N aszály 1-9 (0-4). V ezette: H eszler J. T a rdosbánya—Szom ód 4-0 (3-0). V ezette: C sejtei I. T á rk á n y — A lm ásneszm ély 8-0 (3-0). V ezette : s z a k á ly J. vé rte sso m ló — Kecskéd 2-1 (1-0). V ezette: K u n G y O BSK iß I I —Héreg 0-4 (0-2). V ezette: M ohos I. 

TBSC i f i II—Várgesztes 2-0 (2-0)
. Vezette: N ém eth L . X X II. fo rd u ló : TBSC If i I I — K ocs 0-1 (0- 0). V e ze tte : C sejte i I. N aszály—D unaszentm tk- lós 0-3 (0-0). v e z e tte ; K u n G y. H éreg—D ad 8-1 (5-1). V .: K e ln d l F. Szom ód—T á rk á n y 0-3. (Szom ód h ib á já b ó l elm aradt, plusz két b ü n te tő p o n t levo n va ). Kecskéd—A lm ásneszm ély 4-1
( l- l) . V .: c s e jte i I. O B S K ifi I I —V értessom ló 6-0 (2-0). V .: N ém eth L. 

Várgesztes—T a rd osbánya 1-2 (0-1)
. V .: M ohos I. X X III. fo rd u ló : K ocs— Na szály 2-3 (1-0). V .: C sejtei I H éreg—TBSC if i I I 8-3 (3-1) V .: H eszler J. V értessom ló— D un a sze ntm ikló s l - l (1-1). V. O dor J. A lm ásneszm ély—Dad 5-0 (3-0). V .: . N agy G y. L Szom ód—O B S K if i I I 2-3 (1-1) V .: S zakály J. K ecskéd—T a rdosbánya 4-2 (2-2). v .: N agy K . 

T á rk á n y —Várgesztes 8-0 (3-0)
 V .: L éva i S. X X IV . fo rd u ló : K ocs—Héreg 1-4 (1-2). V .: K e in d I F. TBSC if i I I —V értessom ló 0-5 (0-1). V .: K u n G y. D ad—Szom ód 0-1 (0-1). V .: N ém eth L . T á rk á n y — Kecskéd 2-0 (0-0). V .: O dor J. T ard osb á n ya —O BSK if i II. 1-1 (0-1). V .: S zakály J. 
Várgesztes—N aszály 0 2 (0-1)
 V .:N a g y K . X X V . fo rd u ló : O B S K iß I I — A lm ásneszm ély 4-2 (3-1). V .: M ohos I. Kecskéd)—Szom ód 3-2 (5-1). V .: K e in d I F. T ardosbán y a —T á rk á n y 0-4 (0-3). V .: K u n G y. D ad—V értessom ló 0-4 (0-3). V .: C sejtei I. H éreg— D unaszentm iklós 2-1 (1-0). V .: Szjv. N aszály—TBSC if i n 1-1 (0-0). V .: Szjv. 

V árgesztes— Kocs 0-4 (0-2)
V .: N agy G y. L. X X V I. fo rd u ló : H éreg—N aszá ly 3-2 (1-1). V .: K u n G y. V értessom ló—Kocs 0-0. V .: O dor J. TBSC i« I I —A lm á s neszm ély 0-1 (0-0). V .: Heszle r J. Szom ód—D u n a sze n tm iklós 5-1 (1-0). V .: N agy G y. L. D ad—Tardosbánya 0-5 (0-1). V .: N ém eth. T á rk á n y —O B S K Ifi II. 6-2 (1-1). V. K e in d I. 
Kecskéd—Várgesztes 3-2 (1-1)
 V .: S zakály. M egjegyzés: A tavaszi szezon első fo rd u ló já b ó l e lm a ra d t Dad —K ecskéd ifjú s á g i és fe ln ő tt m érkőzés ké t p o n tjá t a LS Z — dad ia k m ulasztása m ia tt — háro m n ullá s gólairánnyal Kecskéd ja v á ra íté lte meg.
Ifjú s á g i m érkőzések eredm én y e i:
 H éreg—Kecskéd 3-1 (1-1), Kocs—D ad 3-1 (2-0), D ad—N aszály 0-2 (0-2), H éreg—Dad 2-3 (1-2), K ocs—N aszály 0-0, K ecskéd—T ardosbánya 11-2 (6-2), Kocs—H éreg 3-2 (2-2), D ad— Szom ód 6-2 (4-0), K ecskéd— Szom ód 2-1 (1-0), D ad—V értessom ló 3-1 (3-0), H éreg—N aszály 0-3 (0-2), V értessom ló—K ocs 3-0 (2-0), D ad—T ardosbánya 3-1 (2-1).
Ifjú s á g i bajn o kság végeredm é nye :
1. N aszály 14 12 2 - 48- 9 26 2. V értessom ló 14 9 1 4 28-20 19 3. D ad 14 9 - 5 35-32 18 4. H éreg 5. Tardosbánya 14 6 1 7 26-30 13 14 5 1 8 25-37 11 6. Kocs 14 5 1 8 22-41 11 7. K ecskéd 14 5 - 9 40-31 10 8. Szom ód 14 2 - 12 17-42 4

---Körzeti labdarúgó-bajnokság
Listavezető a Tárkány...

A ta ta i körzetben tavasszal b ő v ü lt a létszám , m iv e l V á rgesztes együttese ké rte és kapta a lehetőséget, hogy részt vehessen a bajnokságban, eredm ényei beszám ításra ke rü ln e k. A lejá tszo tt hat fo rd u ló u tán is biztosan ta rtja vezető p ozíció já t a tá rk á n y i együttes, kö zve tlen a nyom ában a héregi gárda sem adta m ég fe l az első hely m egszerzésének a lehetőségét. Izgalm asan a la k u l a h a rm a d ik -n e g y e d ik h ely m egszerzéséért való küzdelem . 
Jól vette a rajtot az újonc várgesztesi együttes. 
E R E D M É N Y E K : X IV . fo rd u ló : H éreg—V értessom ló 3—1 (2—0). V .: K o n tra I. N aszály—A lm á s neszm ély 5—i (1—I). V .: N ém eth L. Kocs—-Szomód 10—1 (5—0). V .: K e in d l F. TBSC ifi I I .—Tardosbánya 7—1 (2—1). V .: S zakály J. D un a sze ntm ikló s— T á rk á n y 1—4 (0—0). V .: K u n G y. 
Várgesztes—O BSK ifi II. 5—2 (3—1)
. V .: N agy G y. L. X V . fo rd u ló : v é rte sso m ló — N aszály 1—2 (0—2). V .: C sejtei I. A lm ásneszm ély—Kocs 1—0 (0—0). V .: H eszler J. Szom ód— TBSC ifi II. 1—1 (1—1). V .: N ém e th L. Tardosbánya—D un a szentm iklós 4—3 (1—2). V .: N agy K. T á rk á n y —Dad 4—2 (2—1). V .: K e in d l F. Kecskéd— O BSK ifi II. 1—0 (1—0). V .: M ohos I. 
H éreg—Várgesztes 3—0 (2—0)
V * S zakály J. X V I. fo rd u ló : H éreg—A lm á s neszm ély 7—2 (4—0). V .: N agy G y. L. N aszály—Szom ód 9—0 (5—0). V .: K u n G y. Kocs—T a rdosbánya 0—0. V .: O dor J. TBSC ifi II.—T á rk á n y 3—4 (0—3). V .: N ém eth L. D ad— O BSK if i II 4—1 (2—1). V : Szak á ly J. D unaszentm iklós— Kecskéd Q—l (0—0). V .: K e in d l F. 
Várgesztes—V értessom ló 0—3 (0—2)
V. M ohos I. X V II. fo rd u ló . K ecskéd—TBSC if i II. 2—1 (1—0) V .: N ag y Gy. O BSK if i I I .—D unaszentm iklós 1— 4 (1—2). V .: M ohos I. T á rká n y—Kocs 2—3 (0—2). V .: H eszle r J. Tardosbánya—N aszály 0—3 (0—1). V .: K e in d l F. • Szom ód— H éreg 2—7 (1—3). V .: C sejtei I. A lm ásneszm ély—V értessom ló 2— 2 (1—0). V .: s z a k á ly J. V á rgesztes—Dad 5—1 (3—0). V .: K o n tra I. X V III fo rd u ló : TBSC if i II.— O BSK if i II. 7—0 (3—0). V -: M ohos I. Kocs—K ecskéd 0—2
(0—0). V .: K e in d l F. N aszály— T á rk á n y 2—3 (1—1). V .: K u n G y. H éreg—T ardosbánya 5—0 (1—0). v .: C sejtei I. V értessom ló «-Szom ód 3—0 (3—0). V .: N agy K . D ad—D unaszentm iklós 0—4 (0—2). V..: N agy G y. L . 
A lm ásneszm ély— Várgesztes 4—2 (3—0)
V .: N ém eth L. X IX . fo rd u ló : Dad—TBSC ifi II. 0—5 (0—2). V .: H eszler J. Szom ód—A lm ásneszm ély 2—3 (2—0). V .: N agy G y. L . T a rdosbánya—V értessom ló 4—1 (2—0). V .: L éva i S. T á rk á n y — H éreg 3—2 (0—2). V .: N agy K. K ecskéd—N aszály 1—i ( l—0). V .: C sejtei I. O BSK ifi II — Kocs 1—0 (0—0). V .: N ém eth L. 
Várgesztes—D unaszentm iklós 0—2 (0—1)
V .: K e in d l F. Ifjú s á g i m érkőzések eredm én y e i: H éreg—V értessom ló 3—0 (1—0). K ocs—Szom ód 1—0 (0—0). V értessom ló—N aszály 0—0. N a s zá ly—Szom ód 3—1 (1—1). Kocs —Tardosbánya l —0 (0—0). T a rdosbánya—N aszály 1—3 (1—1). Szom ód—H éreg 2—1 (2—0). Kocs —Kecskéd 0—9 (0—4). H éreg— Tardosbánya 4—0 (3—0). V é rtessom ló—Szom ód 2—1 (1—1). T ardosbánya—V értessom ló 0—1 (0—0). K ecskéd—N aszály 0—2 (0 -2 ).

A F E L N Ö T T B A JX O K S A G Á l l a s a . 
1. T á rk á n y 18 16 - 2 81-24 32 
2. Héreg 18 14 2 2 71-28 30 
3. Kecskéd 17 12 2 3 51-21 26 
4. N aszály 18 11 3 4 65-26 25 
5. Kocs 18 8 5 5 46-37 21 
6. Tardosbánya 18 8 4 6 37-41 20 
7. D unaszentm iklós 18 9 1 8 45-37 19 
8. V é jtessom ló 18 7 2 9 29-51 16 
9. A lm ásneszm ély 18 6 3 9 37-55 15 
10. TBSC jf i II. 18 5 3 10 41-38 13 
11. Szom ód 18 3 3 12 «9-66 9 
12. Dad 17 3 - 14 20-67 6 
13. O BSK if i II. 18 1 - 17 21-87 2 
Várgesztes    6 2 - 4 12-15 4

Ifjú s á g i b a jn o kság : 
1. N aszály 11 10 - 1 43- 9 21 
2. V értessom ló 11 7 1 3 21-16 15 
3. Héreg 10 5 1 4 19-20 11 
4. Dad 7 5 - 2 19-18 10 
5. T ardosbánya 11 4 1 6 19-21 9 
6. Kocs 10 3 - 7 16-35 6 
7. K ecskéd 9 2 - 7 22-22 4 
8. Szomód 11 2 - 9 12-31 4

Forrás: 24 Óra, 1991. június 12. kedd, 15. oldal