Imádságok — Gebete

Katolikus keresztény köszöntés:

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mindörökké. Ámen!

 

Gelobt sei Jesus Christus!

In Ewigkeit. Amen!

 

Keresztvetés:

Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Ámen!

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen

 

A Szentháromság dicsőítése

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek.

Miképpen kezdetben vala. Most és mindenkor és mindörökké. Ámen.

 

Az Úr imája (Miatyánk)

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,

Szenteltessék meg a te neved:

Jöjjön el a te országod:

Legyen meg a te akaratod:

Miképen mennyben, azonképen

itt a földön is.

Mindennapi kenyerünket

add meg nekünk ma;

És bocsásd meg a vétkeinket;

Miképen mi is megbocsátunk

az ellenünk vétkezőknek;

És ne vigy minket kísértésbe;

De szabadíts meg a gonosztól.

Ámen.

Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké.

 

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,

szenteltessék a Te neved,

jöjjön el a Te országod,

legyen meg a Te akaratod,

miképpen a mennyben, úgy

itt a földön is!

mindennapi kenyerünket

add meg nekünk ma.

És bocsásd meg a vétkeinket,

miképpen mi is megbocsátunk

az ellenünk vétkezőknek.

És ne vigy minket kísértésbe,

de szabadíts meg a gonosztól!

Ámen.

Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké.

 

Das Gebet des Herrn

Vater unser, der du bist in

dem Himmel,

geheiliget werde dein Name;

zukomme uns dein Reich,

dein Wille geschehe wie

im Himmel

also auch auf Erden

Gib uns heute unser tägliches Brot;

und vergib uns unsere Schulden,

wie auch wir vergeben unsern

Schuldigern.

Und führe nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Übel.

Amen.

 

Vater unser, der Du bist

im Himmel,

geheiligt werde Dein Name,

zu uns komme Dein Reich,

Dein Wille geschehe, wie

im Himmel

also auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute

und vergib unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unseren

Schuldigern,

und führe uns nicht in Versuchung

sondern erlöse uns von dem Übel.

Amen

 

Vaddá unsá (boarisch)

Vaddá unsá im Himmé,

gheiligt werd dei Nam.

Dei Reich soi kemmá.

Dei Wejn gschiad,

wia im Himmé so áá auf Eadn.

Unsa Dogbroad gib uns heit.

Und vagib uns unsre Schuid,

wia a mia vagem unsarn

Schuidigean.

Und fia uns ned in Vasuachung,

 

sundarn erläs uns vo dem Bäsn.

Denn dei is des Reich und de Kráft

und de Herrlekeit in Ewigkeit.

Amen

 

Pater noster

Pater noster qui es in coelis

sanctificetur nomen tuum

adveniat regnum tuum

fiat voluntas tua

sicut in coelo et in terra.

Panem nostrum quotidianum

da nobis hodie,

et dimitte nobis debita nostra,


sicut et nos dimittimus debitoribus

nostris.

Et ne nos inducas in tentationem

sed libera nos a malo.

Amen.

 

Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy Mária)

Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes, 

az Úr van teveled,

áldott vagy te az asszonyok között,

és áldott a te méhednek gyümölcse,

Jézus.

 

Asszonyunk Szűz Mária,

Istennek szent Anyja,

imádkozzál érettünk, bűnösökért,

most és halálunk óráján.

Ámen.

 

Der englische Gruß

Gegrüßet seist du, Maria, voll

der Gnade;

der Herr ist mit dir,

du bist gebenedeit unter den Weibern

und gebenedeit ist die Frucht deines

Leibes, Jesus.

 

Heilige Maria,

Mutter Gottes,

bitte für uns arme Sünder

jetzt und in der Stunde unseres

Absterbens.

Amen

 

Az apostoli hitvallás (Hiszekegy)
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egy Fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, szülétek Szűz Máriától, kínzaték Poncius Pilátus alatt, megfeszíttetek, meghala és eltemettetek; szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból föltámada; fölméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Isten jobbja felől; onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben; egy katolikus keresztény Anyaszentegyházat, szenteknek egyességet, bűnök bocsánatát, testnek feltámadását, és az örök életet. Ámen.

Az Úr angyala...

Az Úr angyala köszönté Szűz Máriát és az méhébe fogadá a Szentlélektől szent Fiát.

Üdvözlégy Mária...

íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint.

Es az ige testté lőn és miköztünk lakozék.

Üdvözlégy Mária...

 

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja.

Hogy méltók lehessünk Krisztus igéreteire.

Üdvözlégy Mária...

 

Könyörögjünk: Kérünk Téged, Úr Isten!

Öntsd lelkünkbe szent malasztodat,

hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

(Este még hozzáteszünk egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet, aztán ezt mondjuk: A megholt hívek lelkei Isten irgalmából nyugodjanak békében. Ámen.)

A fő igazságok
Hiszem:
 1. hogy egy Isten van.
 2. hogy Istenben három személy van: Atya, Fiú és Szentlélek.
 3. hogy a Fiú emberré lett, hogy minket halálával a keresztfán megváltson és üdvözítsen.
 4. hogy Isten igazságos bíró, aki megjutalmazza a jókat és megbünteti a gonoszokat.
 5. hogy az ember lelke halhatatlan.
 6. hogy Isten kegyelme az üdvösségre szükséges.

Isten tíz parancsolata
 1. Én vagyok a te Urad, Istened; Uradat, Istenedet imádjad és csak neki szolgálj.
 2. Istennek nevét hiába ne vegyed.
 3. Megemlékezzél arról, hogy az Úr napját megszenteljed.
 4. Atyádat és anyádat tiszteljed.
 5. Ne ölj.
 6. Ne paráználkodjál.
 7. Ne lopj.
 8. Hamis tanúságot ne szólj felebarátod ellen.
 9. Felebarátod feleségét ne kívánjad.
 10. Se házát, se mezejét, se másféle jószágát ne kívánjad.

Az Anyaszentegyház öt parancsolata
 1. Az Anyaszentegyháznak szokott ünnepnapjait megüljed.
 2. Ünnepnap misét becsületesen hallgass.
 3. Bizonyos napokon a parancsolt böjtöket megtartsad és a húsételektől magadat megtartóztassad.
 4. Bűneidet minden esztendőben meggyónjad és legalább húsvét táján az Oltáriszentséget magadhoz vegyed.
 5. Tiltott napokon mennyegzőt ne tarts.

hét szentség
 1. A keresztség.
 2. A bérmálás
 3. Az Oltáriszentség.
 4. A penitenciatartás.
 5. Az utolsó kenet.
 6. Az egyházi rend.
 7. A házasság.

Gyónás (a lelki atya előtt)
Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek nevében. Ámen.
Gyónom a mindenható Istennek és Isten helyett neked lelkiatyám, hogy az utolsó gyónásomtól fogva ezeket a bűnöket követtem el. Utoljára ...gyóntam.
(Itt elszámolom bűneimet, azután mondom:)
Teljes szívemből szánom és bánom minden bűnömet, mert azokkal az én jóságos Istenemet megbántottam; erősen fogadom, hogy többé nem vétkezem, és a bűnre való alkalmakat elkerülöm. Kérek üdvös elégtételt és feloldozást.